Podatnicy kontynuujący działalność bez „podwójnego” remanentu

11 Sty - 2018

Prowadzimy działalność w formie spółki jawnej, która dochód ustala na podstawie księgi podatkowej. Na koniec 2017 r. sporządzimy spis z natury m.in. posiadanych na stanie materiałów i towarów. Czy mamy obowiązek przygotować taki spis również na początek 2018 r.?

NIE. Podatnicy, którzy w 2018 r. będą kontynuowali działalność gospodarczą, sporządzają spis z natury tylko na dzień 31 grudnia 2017 r. Wartość z niego wynikającą ujmą w księdze podatkowej jako ostatnią pozycję na koniec 2017 r. i jako pierwszą na początek 2018 r.

Podatnicy mają obowiązek sporządzić i wpisać do księgi podatkowej spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów m.in. na dzień 1 stycznia i na koniec każdego roku podatkowego. Wynika to z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728). Natomiast na podstawie § 27 ust. 1a rozporządzenia obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego wpisują do księgi spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego. Przepis ten stanowi zatem podstawę do zwolnienia podatników kontynuujących działalność ze sporządzania dwóch spisów z natury – na dzień 31 grudnia i jednocześnie na dzień 1 stycznia następnego roku.